Polityka Prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu działającego pod adresem www.martynaszulist.pl oraz powiązanych z nią profili w mediach społecznościowych, których wykaz stanowi Załącznik do niniejszej Polityki.
 2. Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Ponadto Polityka zawiera szczegółowe informacje odnośnie stosowanych plików cookies (ciasteczek) i możliwości Użytkowników serwisu w tym zakresie.

§2 DEFINICJE

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.
 2. Serwis – strona internetowa, znajdująca się pod adresem www.martynaszulist.pl , prowadzony przez Administratora, tj. Martynę Szulist, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „ATELIO Martyna Szulist”, z siedzibą pod adresem 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Jarzębinowa 11-13, NIP 2530238650, REGON 32155906, adres korespondencyjny: jw.
 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze strony internetowej www.martynaszulist.pl , niezależnie od zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług, a także osoba, która korzysta z profili Administratora w mediach społecznościowych;
 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych, gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.
 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat zachowań użytkownika, umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np. komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się łączy.

§3 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.martynaszulist.pl , w tym Użytkowników Sklepu oraz Platformy szkoleniowej, a także Użytkowników powiązanych profili w mediach społecznościowych jest Martyna Szulist, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „ATELIO Martyna Szulist”, z siedzibą pod adresem 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Jarzębinowa 11-13, NIP 2530238650, REGON 32155906, adres korespondencyjny: jw.

§4 KATEGORIE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres wysyłki;
  • Adres zamieszkania/prowadzenia działalności;
  • Numer telefonu kontaktowego;
  • Adres e-mail;
  • NIP (w przypadku osób, prowadzących działalność gospodarczą).
 2. Administrator może również przetwarzać Dane osobowe w zakresie udostępnionym przez Użytkowników na portalach społecznościowych. W szczególności  administrator może przetwarzać imię, nazwisko, pseudonim, dane o wykształceniu, zatrudnieniu, miejscu zamieszkania, a także wizerunek (zdjęcie) i inne.
 3. Dane, o których mowa w pkt. 2 przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z profilu Administratora poprzez następujące aktywności Użytkowników:
  • polubienie/obserwowanie/udostępnienie profilu lub postu Administratora;
  • dodanie komentarza, wysłanie wiadomości prywatnej oraz inne aktywności na profilu Administratora.
 4. Podstawą przetwarzania Danych osobowych Użytkowników stanowią:
  • niezbędność przekazania Danych dla wykonania umowy łączącej strony lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora i Użytkownika oraz obsługi ewentualnych żądań Użytkownika w ramach reklamacji, gwarancji oraz ustawowego prawa odstąpienia, w tym skorzystania w tych celach przez Użytkownika z formularza kontaktowego;
  • zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- w przypadku wyrażenia zgody na instalację plików cookies, a także działań marketingowych Administratora;
  • ochrona prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi zapytań skierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w przypadku aktywności Użytkowników na profilach społecznościowych Administratora
   dochodzenia roszczeń przez Administratora lub zabezpieczeniem się na wypadek roszczeń osób trzecich oraz wywiązania się przed Administratora z obowiązków nałożonych przez prawo.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celach kontaktowych – obsługi korespondencji elektronicznej, skierowanej do Administratora;
  • realizacji umowy sprzedaży, w tym skompletowania zamówienia oraz jego wysyłki oraz ewentualnego rozpatrzenia reklamacji, gwarancji lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy;
  • wystawienia dokumentu sprzedażowego (faktury imiennej);
  • umożliwienia korzystania z profilów Administratora w mediach społecznościowych oraz Platformy szkoleniowej.
 6. Powyższe Dane osobowe, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, mogą być również wykorzystane w celu przeprowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Administratora, w tym poprzez otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (Newsletter), przy czym w przypadku korzystania z profilu Administratora w mediach społecznościowych sama aktywność w ramach tego profilu oznacza zgodę na odbiór treści marketingowych, umieszczanych przez Administratora na tym profilu.
 7. Zgoda na udział w akcjach marketingowych lub promocyjnych Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora sklep@martynaszulist.pl lub kliknięcie linka dezaktywującego w przesłanej wiadomości albo poprzez usunięcie aktywności na profilu Administratora w mediach społecznościowych lub zaprzestanie obserwowania tego profilu.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7 Administrator usuwa trwale dane Użytkownika z bazy Newsletter.
 9. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji celów przetwarzania.

§5 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przetwarza Danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania.
  1. W szczególności Administrator przetwarza dane:
   • Użytkowników składających zamówienie w Sklepie- przez okres 6 lat od ostatniego zamówienia;
   • osób otrzymujących wiadomości Newsletter- do czasu cofnięcia zgody na to przetwarzanie przez Użytkownika;
   • osób kontaktujących się z Administratorem- niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego doszło do kontaktu lub dłużej z uwagi na uzasadniony interes Administratora, jednak nie
    dłużej niż 6 lat (okres przedawnienia roszczeń).
  2. Czas przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w mediach społecznościowych uzależniony jest od formy aktywności Użytkownika w ramach profilu Administratora i wynosi:
   • do czasu usunięcia aktywności Użytkownika w ramach profilu (np. usunięcie komentarza, posta, zaprzestanie obserwowania profilu itp.);
   • do czasu przechowywania danych statystycznych przez dany portal, zgodnie z regulaminem danego portalu (np. 2 lata w przypadku portalu Facebook);
   • do czasu załatwienia sprawy kontaktującej się osoby- w przypadku wiadomości prywatnej;
   • do czasu upłynięcia terminów przedawnienia roszczeń lub innych ustawowych terminów (np. w związku z koniecznością przechowywania faktur)- w przypadku ewentualnego
    zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

§6 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim:
 1. podmiotom zewnętrznym, uczestniczącym w obsłudze rachunkowej firmy (w zakresie danych osobowych widocznych na fakturach);
 2. podmiotom zewnętrznym zapewniającym hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej Administratora;
 3. podmiotowi zewnętrznemu, umożliwiającemu kontakt Administratora z Użytkownikiem- stronie internetowej Cudo.co – wyłącznie w zakresie udostępnienia projektu wykonywanego na rzecz Użytkownika oraz prowadzenia dyskusji w tym zakresie;
 4. podmiotowi zewnętrznemu – platformie publigo.pl, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kursów online;
 5. podmiotowi zewnętrznemu, umożliwiającemu wysyłkę Newslettera;
 6. podmiotowi zewnętrznemu, świadczącemu usługę komunikacyjno- marketingową na rzecz Administratora;
 7. podmiotom zewnętrznym, tj. wykonawcom – firmom remontowo-budowlanym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania wyceny planowanej inwestycji Użytkownika;
 8. sklepom, w których dokonywane są zakupy na rzecz Użytkownika – wyłącznie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury na rzecz Użytkownika;
 9. wybranym firmom kurierskim lub przewozowym, jak również firmom pośredniczącym w zamawianiu dostaw (wyłącznie w przypadku wysyłki zamówionych towarów lub przesłania nagród);
 10. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim organom państwowym).
 11. W ramach prowadzonej działalności Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, zlokalizowanych w USA, co może wiązać się z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Google Analytics, MailerLite). Administrator zawiera z dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych oraz ich bezpieczeństwo.

§7 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W KWESTII DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach w ramach działalności Serwisu, w tym Sklepu internetowego, mają następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych;
  • sprostowania swoich danych;
  • ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do żądania usunięcia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umową – z uwagi na uzasadniony interes Administratora.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@martynaszulist.pl lub poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres korespondencyjny Administratora: ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie.

§8 POLITYKA COOKIES

 1. W ramach prowadzonej strony internetowej Sklepu Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www.martynaszulist.pl, w tym do poprawnego działania Sklepu, a tym samym do realizacji zamówień, składanych za jego pośrednictwem. Pliki cookies są również wykorzystywane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom usług społecznościowych oraz w celach analitycznych i marketingowych.
 3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu za pomocą naciśnięcia przycisku „Akceptuję”.
 4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§9 RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:
  • ciasteczka sesyjne (session cookies)- pozwalające na sprawne korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie Administratora, usuwane po jej zakończeniu;
  • ciasteczka trwałe (permanent cookies)- przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na stronie Administratora.
 2. Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:
  • ciasteczka własne (first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika Administrator;
  • ciasteczka zewnętrzne (third party cookies)- ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal
   społecznościowy, dostawca treści reklamowych).
 3. Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich jak serwisy społecznościowe lub systemy płatności. Ciasteczka zewnętrzne, które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych przez te podmioty.

§10 RODZAJE ORAZ CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator stosuje pliki cookies, wynikające z:

 1. Google Analytics – stosowane w celach analitycznych Administratora (analiza zachowań Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, zbierane w celu ulepszenia działania strony internetowej);
 2. WordPress Mail Logging – stosowane w celach analitycznych i organizacyjnych Administratora, ciasteczko rejestruje zachowania Użytkowników w formie dziennika aktywności Użytkowników w połączeniu z ich adresem e-mail, które dostępne są wyłącznie dla Administratora i jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora;
 3. Disqus – stosowane w celu umożliwienia komentowania treści na stronie internetowej Administratora, w tym w celu zapamiętania danych Użytkownika w taki sposób, aby nie musiał się on logować do systemu komentarzy przy każdej wizycie;
 4. WordPress Smush – ciasteczko, nie oddziaływujące bezpośrednio na Użytkowników strony internetowej Administratora, stosowane w celu optymalizacji obrazów, a w konsekwencji w celu przyspieszenia działania strony internetowej Administratora, ciasteczko dokonuje subskrypcji Newslettera tylko Administratora; Smush wykorzystuje tzw. Stackpath Content Delivery Network, który może przechowywać logi witryny o Użytkownikach przez okres 7 dni, więcej informacji pod adresem: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/.
 5. Ciasteczko odpowiadające za akceptację lub brak akceptacji informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Ciasteczka zapewniające Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych przez portale społecznościowe (usługi dostawców zewnętrznych, tj. m.in. Facebook, TikTok, Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest oraz Bloglovin.

§11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i aktualnych rozwiązań informatycznych.
 2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji na stronie www.martynaszulist.pl pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 04.04.2024 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Administratora.

ZAŁĄCZNIK

Lista profili Administratora w mediach społecznościowych, do których zastosowanie ma niniejsza Polityka: